Privacybeleid

Critical Mass respecteert de privacy van bezoekers van onze websites en deelnemers aan onze projecten. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze algemene website / projectwebsites gebruikt of deelneemt aan een van onze projecten, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Voor al onze pagina’s geldt: De gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en worden niet verstrekt aan derden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Critical Mass verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van een van onze websites deelneemt aan onze projecten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor een aantal doeleinden:

Specifieke projecten

VRIEND&VIJAND
Voor het project VRIEND&VIJAND worden vragenlijsten afgenomen onder leerlingen en docenten van deelnemende scholen. De uitkomsten van deze vragenlijsten worden, in opdracht van de school, verwerkt door Critical Mass en onderzoeksbureau Praktikon, en vervolgens opgenomen in een “schoolscan”. De data uit deze vragenlijsten is zowel voor ons als voor de deelnemende school anoniem en niet te herleiden naar specifieke personen. Daarnaast worden deze vragenlijsten niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Op de website www.vriendenvijandindeklas.nl kun je jezelf aanmelden voor meer informatie. Alleen als je jezelf aanmeldt, kom je in onze mailinglijst en sturen wij je de gevraagde informatie op. Tenslotte gebruiken we voor het systeem achter de dilemmagames van VRIEND&VIJAND een e-mailadres. Dit gebeurt in overleg en is altijd het e-mailadres van ons contactpersoon binnen de school.

Uitdeklas.nl
Voor het gebruik van de website Uitdeklas.nl vragen we de gebruiker om een account aan te maken middels het opgeven van een e-mailadres en het aanmaken van een wachtwoord. Dit account gebruiken we voor het monitoren van het aantal gebruikers van de website en om updates te versturen over nieuwe werkvormen die we op die betreffende website plaatsen.

Hokjestest
Op deze pagina is het mogelijk na het opgeven van een e-mailadres een eigen foto te uploaden om zelf onderdeel te worden van de Hokjestest. Dit e-mailadres wordt alleen gebruikt om de link te sturen naar een persoonlijke resultatenpagina en om een eventuele uitschrijving te kunnen bevestigen. De gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en worden niet verstrekt aan derden. De algemene voorwaarden op de site van de Hokjestest geven uitgebreid toelichting aan de gebruiker.

Gebruik van beeldmateriaal

Critical Mass maakt gebruik van beeldmateriaal op haar website en in haar projecten. Voor het gebruik van dit beeldmateriaal vragen we jou altijd toestemming middels het ondertekenen van een quit claim. Deze quit claim dient ondertekent te worden door een ouder of voogd als het gaat om het gebruik van beeldmateriaal van een deelnemer jonger dan 16 jaar.

Nieuwsbrief

Wij versturen ongeveer vier keer per jaar een nieuwsbrief, waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze nieuwe projecten, gespreksstarters en ervaringen, of aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees die onze nieuwsbrief ontvangt. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij anonimiseren deze gegevens zo veel mogelijk en verstrekken deze nooit aan derden.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties op Google-zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Critical Mass heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Facebook en Twitter

Op onze sites zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie onder). Lees de privacyverklaring van Facebook en van Twitter, welke regelmatig kunnen wijzigen, om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens die ze middels deze code verwerken, doen.

Gebruik van cookies

Bij het aanbieden van elektronische diensten maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt hier lezen voor welke doeleinden de cookies precies worden gebruikt. Via onze website worden cookies geplaatst van Google, als deel van de Analyticsdienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Critical Mass heeft hier geen invloed op.

Inzage, correctie en recht van verzet

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van bijvoorbeeld jouw Mailchimp-account. Onder al onze nieuwsbrieven staat hoe je je kunt afmelden voor onze nieuwsbrieven. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze stichting en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid, of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@criticalmass.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Critical Mass zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Critical Mass wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Critical Mass bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Critical Mass verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Critical Mass neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: info@criticalmass.nl.

Aansprakelijkheid en overige bepalingen

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Critical Mass (ook niet via een eigen netwerk). Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is. Op onze website zijn links naar instellingen en organisaties opgenomen. Voor de inhoud van die sites is Critical Mass niet verantwoordelijk.

Stichting Critical Mass, gevestigd aan de Lange Jufferstraat 52 3512 EE te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Heb je vragen over persoonsgegevens of onze privacyverklaring? Neem dan contact op met Kamiel Feiertag, zakelijk medewerker.

Contactgegevens

Telefoon: 030-2714956
E-mail: info@criticalmass.nl
Web: www.criticalmass.nl